barbekü

Hakkımızda

(1989-1996) SİDAD’TAN (1996-....) SİDAV’A

M.Yılmaz HELVACIOĞLU SİDAV Başkanı


Değerli hemşerilerim,

Kişiler geçmişin nasıl yaşandığını, hangi aşa­malardan geçildiğini hatırlamaz iseler, hem geçmi­şe haksızlık etmiş olurlar, hemde bu günü yeterince değerlendiremezler. Ben bu yazımda 1989 yılında kurulup, 1996 yılına kadar varlığını sürdürmüş olan “Siirtliler Kültür ve Dayanışma Derneği” ile 1996 yılında kurulan “Siirtliler Dayanışma Vak­fı”nın günümüze kadar yapmış oldukları etkinlik­lerden söz etmek istiyorum.


Gelenek ve göreneklerimiz ile kültürümüzün ya­şatılmasını ve Ankara’da yaşayan Siirt’liler arasın­da sosyal dayanışma sağlamayı amaçlayan “Siirtli­ler Kültür ve Dayanışma Derneği” Burhan Önal, Ömer Faruk Kayhan’ın girişimleri ve benim yoğun çabalarımla 1989 yılında M.Namık Ögetürk, Muhyettin Kaya, Burhan Önal, Dr. Vehip Arıkan, Meh­met Güney, Edip Şimşek, M.Siret Atalay, M.Yılmaz Helvacıoğlu, H.Savaş Şendur, M.Emin Seçkin, Abdulhalim Büyükbay, M.Refik Varlı, Ö.Faruk Kay­han, Necat Aydiş ve Abdulhalik Yargıcı’dan oluşan kurucular ile yaşama geçti. Kurucu üyelerimizden ebediyete intikal eden Muhyettin Kaya, Dr.Vehip Arıkan'ı rahmetle, geride kalanları saygı ve sevgi ile anıyoruz.


Kuruluş ve kuruluşu takip eden 5-6 yıl içinde tüm olumsuz koşullara rağmen etkin çalışmalar yapmaya çalışan dernek başkanı M.Namık Ögetürk ağabeyimiz ile yönetim kurulunda görev alan hemşerilerimize buradan sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Birçok geleneksel gece’nin yemekli toplantıların yapıldığı, şu anda yayımlamaya devam ettiğimiz derginin çıkarıldığı o yıllar, bu günkü çalışmaları­mıza ışık tutmuştur. 1994 yılında Fevzi Çakmak 2.Sokak 27/13 adresindeki dairemiz, o dönemde Milletvekili Erdal Koyuncu'nun girişimleri ile bir­ çok hemşerimizin maddi katkıları ile satın alınmış­tır. Şu anda vakfımıza kira geliri getirmektedir.


Değerli hemşerilerim, 1992, 1993 ve 1994 genel kurullarında ağabeylerimizin ve büyük bir hemşeri kitlemizin isteği, daha kapsamlı ve daha etkin hiz­met verecek bir vakfın kurulması doğrultusundaydı. 1995 yılında dernek başkanlığını yaptığım sırada yönetim kurulu üyelerimizle birlikte konuyu kap­samlı bir biçimde tartışmış ve kurulacak vakfın tüm Siirt'lilere daha önemli hizmetler vereceğine karar vererek “Ankara Siirtliler Dayanışma Vakfı” 1996 yılında M.Yılmaz Helvacıoğlu, Sururi Baykal, Vural Ergin, F.Yaşar Akdoğan, M.Emin Sultan, Faysal Geyik, Yusuf Özgöncü, M.Namık Ögetürk, Şaban Erdikler, Erdal Koyuncu, A.Halim Büyükbay, Fik­ret Kaya, Zübeyir Doğan, A.Kadir Helvacıoğlu, Na­ci İlhan, Şerafettin Mendi, Cumhur Alp, Hüseyin Yurtseven, Abdulsamet Uçar, Lütfü Tuncay, Orhan Büyükbay, Nasri Cansabuncu ve Necat Helvacıoğlu'ndan oluşan kurucular ile yaşama geçti. Kurucu üyelerimizden ebediyete intikal eden Naci Ilhan’ı rahmetle, geride kalanları saygı ve sevgi ile anıyo­ruz.


20.02.2000 tarihinde yapılan Genel Kurula 100’ün üzerinde hemşerimiz katılmıştır. İlk defa bu kadar fazla sayıda hemşerimizin katıldığı bu genel kurul göstermiştir ki, vakfımız sağlam temeller üze­rine oturmaktadır. Bu durum göğsümüzü kabartmış ve geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlamıştır.


Değerli Hemşerilerim, Vakfın bugüne kadar yapmış olduğu etkinliklerden biraz söz etmek istiyo­rum.
Geleneksel gecelerimiz her yıl düzenli olarak yapılmış, yine her yıl Ramazan ayında iftar yemek­leri düzenlenmiştir.
Ankara'da yüksek öğrenimini tamamlamaya ça­lışan gençlerimize, kuruluşumuzdan beri karşılıksız burs verilmektedir.


Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’ın GAP TV’de ha zırlamış olduğu Siirt ile ilgili programa; Milletve­killeri, Vali, Belediye Başkanı, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları ile birlikte Vakfımızda katılmış ve Siirt’in sorunlarının dile getirildiği programda çö­züm önerileri ile Siirt'in tanıtımına katkıda bulunul­muştur.


1998 yılında, Farabi sokak 39/6 adresinde bulu­nan daire hemşerilerimizin katkılarıyla satın alın­mış ve onların katkıları ile tefriş edilerek hizmete sunulmuştur.


Siirt Kültürüne önemli katkıda bulunan şair ve yazar hemşerimiz Sururi Baykal ile araştırmacı ga­zeteci Cumhur Kılıççıoğlu ’nun imza günleri ile söy­leşilerine katılıp, Siirt Kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı plaket sunulmuştur.


Siirt Belediyesi aracılığıyla dağıtılmak üzere 6 milyarlık giyecek ve yiyecek yardımı yapılmıştır.


Göreve atanan ve görevden alınan hemşerilerimiz ziyaret edilerek, manevi destek verilmektedir. Bayramlarda Vakıf merkezinde hemşerilerimizle bayramlaşma yapılmaktadır.


2.Lig Play-OFF grubunda mücadele eden Siirt Jet-Pa Spor kulübüne Ankara'da kampta bulunduk­ları sırada moral yemeği verilmiş, ayrıca şahsım ve vakıf adına teşvik pirimi verilmiştir.


Vakfımıza her yıl yapmış olduğu katkılardan do­layı birçok hemşerimize, şükranlarımızı belirtir pla­ket sunulmuştur.


Zorluk içerisinde bulunan hemşerilerimize vakıf olarak maddi yardım yapılmaktadır.


Vakıf üye çocuklarının düğünlerinde altın hedi­ye edilmekte, mutluluklarını paylaşmaktayız.


Siirt'li bayanların bir araya gelip tanışmalarını sağlayan tanışma çayı 300 bayanın katılımıyla Bü­yük Ankara Oteli’nde düzenlenmiştir. Vakıf çatısı altında etkinliklerini yapabilecekleri ortam yaratıl­mıştır. Bayanlar kendi aralarında bir komisyon oluşturarak bundan sonra kermes vb. gibi etkinlik
gösterme karan almışlardır.


Vefat eden hemşerilerimiz için Vakıf merkezinde mevlüt okutulmuştur.


Ankara dışında kurulmuş bulunan Siirt Dernek ve Vakıflarıyla iyi ilişkiler kurulmuş, ortak çalışma içine girilmiştir. En son olarak Vakıf Logo’muz bir­likteliği sağlamak üzere tek bir “Logo” kullanılma­sı açısından, diğer illerde kurulu bulunan vakıf ve derneklere önerilmiş, İzmir, Bursa, Mersin, Diyar­bakır dernekleri bir “Logo” da bulunmuşlardır.


Yalova’da ikamet etmekte iken 17 Ağustos dep­reminde zarar gören hemşerilerimize, acılarını bir nebze olsun hafifletecek maddi ve manevi yardımda bulunmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri ile bir­likte Yalova ’ya gidilip, maddi ve manevi destek sağ­lanmıştır.


Geçtiğimiz Kurban Bayramı ’nda kurbanlarını Yalova’da kesmek isteyen Ankara’daki hemşerileri­mizin kurbanları Yalova’da kestirilmiş ve hemşeri­lerimize dağıtılmıştır.


Dergimiz her yıl “Geleneksel Gece”mizde dü­zenli olarak yayımlanmaktadır.


Hac vazifesini yerine getirmekte iken vefat eden Milletvekilimiz Sayın Nizamettin Sevgili’nin Siirt’te bulunan ailesi, Yönetim Kurulumuz adına tarafım­dan ziyaret edilerek başsağlığı dileklerimiz iletil­miştir. Hemşerilerimize ve ailesine tekrar buradan başsağlığı dileklerimizi iletir, acılarını paylaştığı­mızı belirtiriz.


Değerli hemşerilerim, Siirt insanına ve Siirt’e yapılacak her yararlı hizmetin yanındayız. Siirt ve Siirtliye yarar getirecek her çalışmanın içine gözü kapalı katılırız. Sevgi ve saygı çerçevesi içinde geti­rilecek tüm yapıcı eleştirilere açık olduğumuzu be­lirtir, ülkemize, Siirt’e, Siirtliye bir borç biliriz.


Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar özdeyişine yürekten katılır, birlik ve beraberliğimizin bozulma­ması dileği ve nice Siirt Gecelerinde buluşmak ar­zusu ile saygı ve sevgiler sunarım.

porlandDesign: Epikman